Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN CSM431_Phần mềm hỗ trợ tính toán Matlab (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
10 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
11 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A D
12 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
13 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
14 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
15 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
16 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
17 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
18 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
19 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B D
20 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
21 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
22 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
23 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B D
24 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
25 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
26 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
27 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
28 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
29 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
30 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
31 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
32 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
33 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
34 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C D
35 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
36 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
37 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
38 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
39 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
40 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
41 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
42 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
43 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E D
44 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
45 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
46 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
47 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
48 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
49 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D