Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN CSM431_Phần mềm hỗ trợ tính toán Matlab (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
18 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
19 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
20 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
21 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
75 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
76 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
80 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
81 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
105 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
106 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C C
107 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
108 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
109 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
110 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
111 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
112 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
113 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
114 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
115 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
116 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
131 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
132 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
133 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C