Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN CSM431_Phần mềm hỗ trợ tính toán Matlab (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
8 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
9 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A B
10 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
11 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
12 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
13 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
23 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
24 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
25 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
26 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
34 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
35 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
41 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
42 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
43 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
44 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
45 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
46 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
47 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
48 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
49 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
50 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
51 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
52 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B B
53 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
54 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
55 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
56 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
57 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
58 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
59 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
60 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
61 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
62 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
63 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
64 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
65 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
66 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
67 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
68 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
69 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
70 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
71 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
72 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
73 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B