Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN CSM431_Phần mềm hỗ trợ tính toán Matlab (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
2 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B A
3 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
4 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C A