Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN CPG321_Đồ họa máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A F
3 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A F
5 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A F
6 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A F
7 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A F
8 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A F
9 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A F
10 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A F
11 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A F
12 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A F
13 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A F
14 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A F
15 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
16 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A F
17 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B F
18 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B F
19 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B F
20 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B F
21 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B F
22 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B F
23 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C F
24 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C F
25 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
26 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E F
27 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E F
28 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E F
29 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F
30 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A F