Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN CPG321_Đồ họa máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A D
15 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
23 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
24 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D D
25 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
26 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
27 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B D
28 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B D
29 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
30 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B D
31 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
32 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
33 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
34 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B D
35 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
36 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B D
37 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B D
38 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
39 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
40 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
41 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
42 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
43 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
44 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
45 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
46 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C D
47 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
48 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C D
49 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
50 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
51 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
52 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E D
53 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E D
54 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E D
55 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
56 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E D
57 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D
58 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
59 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A D
60 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A D
61 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
62 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A D
63 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
64 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
65 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D