Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN CPG321_Đồ họa máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
62 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B C
66 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
67 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
68 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
69 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
71 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
102 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
103 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
104 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
105 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
106 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
107 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
108 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
109 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
110 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
111 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C C
112 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
113 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
114 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
115 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
116 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
126 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E C
127 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
128 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
129 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
130 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
131 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
132 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
133 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
147 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
148 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
149 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
150 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
151 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
152 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
153 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
154 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A C
155 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
156 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
157 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A C
158 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
159 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C