Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN CPG321_Đồ họa máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
34 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
35 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
51 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
52 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B B
53 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B B
54 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
55 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
56 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
57 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
61 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
62 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
63 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
64 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
65 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
66 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B B
67 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
68 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B B
69 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
70 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
71 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
72 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
73 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
74 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
75 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
76 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
77 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
78 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
79 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
80 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
81 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
82 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
83 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
84 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
85 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C B
86 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
87 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
88 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
89 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
90 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
91 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C B
92 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C B
93 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
94 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
96 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
97 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
98 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
99 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
100 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
101 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
102 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
103 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E B
110 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
111 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
112 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E B
113 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
114 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
115 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B
116 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
117 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
118 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A B
119 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A B
120 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
121 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
122 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A B
123 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
124 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
125 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
126 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
127 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
128 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B
129 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
130 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
131 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A B