Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN CPG321_Đồ họa máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
7 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A A
8 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A A
9 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
10 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A A
11 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
12 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A A
13 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A A
14 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
15 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A A
16 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
17 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
18 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A A
19 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A A
20 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
21 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
22 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
23 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D A
24 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D A
25 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D A
26 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D A
27 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D A
28 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B A
29 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
30 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B A
31 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B A
32 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B A
33 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B A
34 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
35 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
36 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B A
37 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B A
38 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A A
39 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A A
40 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A A
41 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A A
42 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
43 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A A
44 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A A
45 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C A
46 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
47 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C A
48 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C A
49 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C A
50 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
51 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C A
52 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
53 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E A
54 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E A
55 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E A
56 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E A
57 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A A
58 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
59 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A A
60 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A A
61 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A A
62 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A A
63 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
64 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A A
65 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A A
66 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A A
67 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A A
68 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A A