Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN COT321_Kỹ thuật truyền tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A F
2 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A F
3 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A F
5 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A F
6 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A F
7 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A F
8 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A F
9 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
10 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A F
11 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B F
12 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A F
13 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C F
14 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E F
15 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
16 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F
17 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A F
18 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A F