Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN COT321_Kỹ thuật truyền tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
30 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
31 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
32 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
34 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
36 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
37 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
38 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
39 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D D
40 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D D
41 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
42 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
43 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D D
44 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
45 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B D
46 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
47 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B D
48 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B D
49 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B D
50 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
51 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
52 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
53 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
54 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
55 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B D
56 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B D
57 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B D
58 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B D
59 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
60 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
61 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B D
62 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B D
63 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
64 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B D
65 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
66 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
67 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
68 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
69 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A D
70 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D
71 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
72 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A D
73 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
74 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C D
75 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
76 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
77 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C D
78 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C D
79 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C D
80 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C D
81 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C D
82 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C D
83 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
84 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C D
85 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C D
86 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C D
87 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
88 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
89 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
90 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
91 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
92 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E D
93 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E D
94 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
95 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E D
96 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E D
97 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
98 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
99 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
100 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
101 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A D
102 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A D
103 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
104 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
105 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
106 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A D
107 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
108 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A D
109 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
110 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
111 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
112 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
113 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
114 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
115 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A D