Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN COT321_Kỹ thuật truyền tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
66 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
67 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
68 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
69 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
71 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
111 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A C
112 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
113 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
114 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
115 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
116 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
117 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
118 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
156 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
157 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
158 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
159 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
164 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
165 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
166 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
167 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
168 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
175 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
176 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
177 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
178 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
179 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C