Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN COT321_Kỹ thuật truyền tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
35 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B B
48 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
49 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
50 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B B
51 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
52 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
53 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
54 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
55 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
56 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
57 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
58 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B B
59 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
60 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
61 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
62 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
63 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B B
64 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
65 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
66 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A B
67 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
68 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
69 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A B
70 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
71 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
72 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
73 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
74 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
75 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
76 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C B
77 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
78 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
79 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
80 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C B
81 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
82 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
83 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
84 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
85 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
86 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
87 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
88 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
89 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C B
90 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
91 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
92 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
93 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
94 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
96 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
97 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E B
98 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
99 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
100 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
101 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
102 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
103 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
110 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
111 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A B
112 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
113 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
114 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
115 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B