Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN COT321_Kỹ thuật truyền tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
3 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A A
4 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A A
5 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
6 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
7 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
8 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
9 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
10 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A A
11 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
12 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D A
13 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D A
14 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B A
15 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B A
16 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B A
17 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
18 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
19 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B A
20 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C A
21 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E A
22 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
23 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A A
24 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A A