Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN CON131_Mạng máy tính (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A F
3 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A F
5 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A F
6 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
7 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A F
8 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B F
9 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A F
10 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C F
11 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
12 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
13 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F
14 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A F