Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN CON131_Mạng máy tính (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A D
10 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A D
11 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
20 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A D
21 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A D
22 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
23 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
24 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
29 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D D
32 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
34 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
36 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
37 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B D
38 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
39 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
40 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B D
41 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B D
42 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
43 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
44 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
45 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
46 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B D
47 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B D
48 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
49 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
50 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
51 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
52 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B D
53 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
54 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
55 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
56 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
57 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
58 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
59 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A D
60 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A D
61 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
62 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
63 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
64 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C D
65 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
66 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
67 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
68 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C D
69 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C D
70 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
71 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E D
72 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
73 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
74 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E D
75 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
76 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E D
77 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
78 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
79 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
80 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
81 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
82 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
83 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
84 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A D
85 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
86 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
87 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
88 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
89 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
90 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A D
91 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D