Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN CON131_Mạng máy tính (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
75 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
76 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
77 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
78 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
79 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
80 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
90 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
91 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
92 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
93 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
94 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
95 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
96 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
97 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
98 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
99 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
100 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
101 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
111 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
112 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
113 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B C
114 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
115 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
116 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
117 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
118 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
119 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
120 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
121 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
122 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
123 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
124 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
125 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
126 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A C
127 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A C
128 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
129 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
130 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
131 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
132 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
133 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
134 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
135 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
136 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
137 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
138 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
140 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
141 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
142 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
143 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
144 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
145 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
146 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
147 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
148 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
149 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
150 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
151 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
152 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
153 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
154 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
155 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
156 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
157 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
158 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
159 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
160 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
161 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
162 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E C
163 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
164 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
165 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
166 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
167 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
168 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
169 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
170 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
171 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
172 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
173 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
174 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
175 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
176 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
177 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
178 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
179 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
180 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E C
181 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
182 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
183 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
184 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
185 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
186 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
187 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
188 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
189 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
190 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
191 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
192 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
193 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
194 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
195 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A C
196 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
197 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
198 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
199 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
200 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
201 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
202 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
203 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
204 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
205 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
206 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
207 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
208 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
209 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C