Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN CON131_Mạng máy tính (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
50 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
51 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
52 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
53 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
54 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
55 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
56 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
57 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
61 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
62 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
63 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
64 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
65 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
66 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
67 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
68 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B B
69 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
70 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
71 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
72 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
73 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
74 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
75 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
80 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
81 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
82 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
83 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
84 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
85 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
86 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
87 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
88 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
89 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
90 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C B
91 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
92 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
93 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
94 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E B
96 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
97 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
98 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E B
99 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
100 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
101 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
102 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
103 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
110 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
111 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
112 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
113 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E B
114 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
115 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
116 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
117 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
118 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A B
119 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
120 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
121 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
122 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A B
123 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
124 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B