Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN CON131_Mạng máy tính (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
3 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A A
4 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
5 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C A
6 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C A
7 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
8 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
9 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A A