Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN COA221_Kiến trúc máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D F
3 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B F
4 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B F
5 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B F
6 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B F
7 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B F
8 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B F
9 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C F
10 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C F
11 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E F
12 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F
13 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F