Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN COA221_Kiến trúc máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
4 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
5 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
6 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A D
15 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
19 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
20 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
21 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B D
22 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B D
23 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
24 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
25 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
26 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B D
27 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B D
28 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B D
29 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B D
30 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
31 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
32 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
33 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
34 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
35 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
36 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A D
37 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
38 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
39 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C D
40 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
41 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C D
42 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C D
43 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
44 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
45 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E D
46 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
47 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
48 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
49 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E D
50 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
51 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
52 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E D
53 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
54 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
55 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
56 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
57 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E D
58 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D
59 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E D
60 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
61 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
62 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
63 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A D
64 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
65 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
66 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
67 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
68 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A D
69 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A D
70 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
71 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
72 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
73 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
74 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D