Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN COA221_Kiến trúc máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
32 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
33 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
34 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
35 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
36 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
37 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A C
56 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
111 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
112 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
113 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A C
114 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
115 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
116 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
117 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
118 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
119 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
120 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
121 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
122 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
134 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
135 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
136 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
137 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
156 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
157 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
158 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
160 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
164 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
165 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A C
166 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
167 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
168 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
175 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
176 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
177 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
178 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
179 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
180 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C