Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN COA221_Kiến trúc máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
45 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
46 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
62 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
63 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
64 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D B
65 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
69 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
70 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
71 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
72 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
73 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B B
74 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
75 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
76 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
77 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
78 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
79 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
80 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
82 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
83 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
88 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B B
89 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
90 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
91 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
92 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
93 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
94 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
95 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
96 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
97 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
98 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
99 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
100 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
101 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
102 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
103 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
104 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
105 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
106 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
107 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C B
108 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
109 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
110 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
111 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
112 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
113 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C B
114 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
115 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
116 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
117 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
118 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
119 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
120 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C B
121 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C B
122 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
123 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
124 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
125 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
126 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
127 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
128 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
129 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
130 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
131 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
132 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
133 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
134 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
135 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
136 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
137 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
138 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E B
139 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E B
140 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
141 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
142 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
143 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
144 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
145 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
146 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
147 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A B
148 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
149 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
150 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
151 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A B
152 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
153 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B
154 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
155 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B
156 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B
157 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B