Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN COA221_Kiến trúc máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
7 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
8 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
9 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
10 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
11 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
12 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D A
13 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D A
14 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D A
15 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D A
16 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
17 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B A
18 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B A
19 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A
20 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
21 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
22 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
23 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C A
24 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C A
25 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C A
26 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
27 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
28 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A A
29 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A A