Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN CNM331_Mạng truyền thông và di động (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
2 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A D
3 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
4 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
5 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
6 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
7 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
8 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
9 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
10 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A D