Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN CNM331_Mạng truyền thông và di động (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
2 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
3 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
4 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
5 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
6 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
7 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
8 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A C
9 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
10 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
11 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
12 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A C
13 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
14 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
15 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
16 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
17 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
18 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
19 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
20 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
21 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
22 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
23 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
24 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
25 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
26 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
27 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
28 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C