Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN CNM331_Mạng truyền thông và di động (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
2 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
3 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
4 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
5 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
6 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
7 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
8 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
9 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A B
10 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
11 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
12 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
13 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B
14 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B