Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM NONE MÔN CMS121_Kỹ năng giao tiếp (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
2 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
3 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
4 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
5 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
6 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
7 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
8 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
9 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
10 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
11 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
12 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
13 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
14 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
15 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
16 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
17 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
18 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
19 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
20 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
21 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
22 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
23 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
24 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
25 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
26 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
27 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
28 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
29 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
30 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
31 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
32 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
33 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
34 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
35 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
36 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
37 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
38 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
39 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
40 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
41 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
42 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
43 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
44 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
45 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
46 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
47 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
48 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
49 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
50 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
51 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
52 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
53 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
54 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
55 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
56 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
57 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
58 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
59 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
60 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
61 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
62 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
63 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
64 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
65 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
66 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
67 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
68 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
69 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
70 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
71 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
72 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
73 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
74 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
75 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
76 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
77 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
78 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
79 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
80 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
81 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
82 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
83 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
84 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
85 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
86 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
87 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
88 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
89 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
90 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
91 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
92 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
93 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
94 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
95 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
96 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
97 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
98 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
99 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
100 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
101 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học