Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN CMS121_Kỹ năng giao tiếp (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
2 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B