Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN CHE131_Hoá đại cương (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
4 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A F
5 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B F
6 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B F
7 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B F
8 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
9 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
10 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F
11 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F