Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN CHE131_Hoá đại cương (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
27 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
28 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
29 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B D
32 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
33 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B D
34 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B D
35 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
36 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B D
37 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
38 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
39 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
40 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
41 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
42 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B D
43 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B D
44 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
45 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
46 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
47 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
48 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A D
49 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A D
50 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
51 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C D
52 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
53 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
54 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
55 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C D
56 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
57 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C D
58 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
59 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
60 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
61 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
62 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E D
63 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
64 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E D
65 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E D
66 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
67 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A D
68 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
69 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A D
70 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
71 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
72 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
73 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
74 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D