Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN CHE131_Hoá đại cương (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
67 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B C
68 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
69 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
71 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
101 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
102 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
103 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
104 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
105 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
106 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
107 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
108 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
109 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
110 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
111 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
112 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
113 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
114 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
115 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
116 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
156 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
157 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
158 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
159 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
164 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
165 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
166 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
167 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
168 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
175 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
176 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
177 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
178 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C
179 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C