Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN CHE131_Hoá đại cương (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A B
22 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
61 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
62 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
66 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
67 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
68 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B B
69 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
70 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
71 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
72 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
73 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B B
74 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
75 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
76 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
77 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
82 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
83 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
88 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
89 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
90 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
91 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
92 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
93 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
94 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
95 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
96 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
97 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
98 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A B
99 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
100 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
101 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
102 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
103 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C B
104 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
105 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
106 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
107 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
108 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
109 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
110 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
111 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
112 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
113 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
114 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
115 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
116 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
117 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
118 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
119 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E B
120 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
121 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
122 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E B
123 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
124 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
125 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
126 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
127 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
128 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
129 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
130 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
131 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E B
132 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
133 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
134 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
135 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A B
136 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
137 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
138 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A B
139 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A B
140 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
141 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B