Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN CHE131_Hoá đại cương (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A A
6 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
7 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A A
8 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
9 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
10 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A A
11 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A A
12 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A A
13 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
14 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
15 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D A
16 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D A
17 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D A
18 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D A
19 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D A
20 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D A
21 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B A
22 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B A
23 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B A
24 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
25 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
26 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B A
27 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A A
28 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A A
29 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
30 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C A
31 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C A
32 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C A
33 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C A
34 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E A
35 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E A
36 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
37 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E A
38 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E A
39 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E A
40 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E A
41 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
42 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A A
43 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A A
44 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A A
45 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A A
46 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A