Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN CHE121_Hoá đại cương (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A D
2 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A D