Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN CHE121_Hoá đại cương (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
2 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C
3 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C