Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN CDN421_Thiết bị truyền thông và mạng (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A A
2 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A A
3 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A A
4 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A A
5 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A A