Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN CCS231_An toàn và bảo mật thông tin (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B F