Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN CCS231_An toàn và bảo mật thông tin (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
2 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
3 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
4 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
5 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A D
6 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
12 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
13 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B D