Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN CCS231_An toàn và bảo mật thông tin (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
2 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
3 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
4 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
5 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
6 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
7 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A C
8 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
9 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
10 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
11 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
14 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
21 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
22 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
23 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
24 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
25 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
26 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
27 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
28 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
29 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
30 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
31 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B C
32 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
33 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
34 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
35 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
36 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
37 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
38 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
39 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
40 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
41 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
42 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C