Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN CCS231_An toàn và bảo mật thông tin (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
6 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
7 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A B
8 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
10 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
11 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
12 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
13 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
14 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
15 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
16 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B B
17 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
18 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
19 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
20 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
21 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
22 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B