Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN CCS231_An toàn và bảo mật thông tin (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
2 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B A
3 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A
4 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B A