Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN CCS221_An toàn và bảo mật thông tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B F
3 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
4 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B F
5 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
6 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E F
7 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E F
8 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E F
9 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F