Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN CCS221_An toàn và bảo mật thông tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
2 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A D
3 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A D
4 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
5 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
6 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
7 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
8 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D D
9 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
10 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
11 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
12 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D D
13 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
14 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
15 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D D
16 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
17 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D D
18 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
19 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D D
20 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
21 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
22 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
23 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B D
24 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B D
25 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
26 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B D
27 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
28 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
29 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B D
30 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B D
31 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
32 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
33 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
34 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
35 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
36 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
37 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C D
38 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
39 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C D
40 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C D
41 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C D
42 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
43 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
44 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
45 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
46 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
47 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C D
48 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
49 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
50 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
51 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
52 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
53 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
54 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
55 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E D
56 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
57 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E D
58 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
59 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
60 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
61 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D