Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN CCS221_An toàn và bảo mật thông tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
2 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
3 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
4 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
5 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
6 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
7 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
8 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
9 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
10 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
11 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
12 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
14 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
15 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
16 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
17 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
20 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A C
21 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
25 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D C
26 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
27 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
28 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
29 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
30 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
31 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
32 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
33 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
46 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
47 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
48 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
49 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
50 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
51 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
52 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
53 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
54 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
55 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
56 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
57 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B C
58 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
59 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
60 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
61 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
62 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
63 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
64 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
65 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
66 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
68 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
69 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C C
70 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
71 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
72 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
73 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
74 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
75 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
76 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
77 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
78 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
79 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
80 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
81 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
82 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
83 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
84 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
85 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
86 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
87 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
88 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
89 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C C
90 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
91 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
92 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
93 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
94 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
95 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
96 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
97 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
98 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
99 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
100 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
101 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
102 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
103 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
104 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
105 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
106 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
107 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
108 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
109 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
110 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
111 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
112 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C