Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN CCS221_An toàn và bảo mật thông tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
2 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
3 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
4 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
5 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
6 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
7 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
8 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
9 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
10 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
11 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
12 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
13 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
22 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
23 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
24 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
25 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
26 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
34 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
35 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
36 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
37 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
38 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
39 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
40 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
41 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
42 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
43 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
44 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
45 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
46 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
47 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
48 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
49 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
50 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
51 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
52 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
53 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
54 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
55 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
56 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
57 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
58 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
59 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
60 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
61 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
62 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
63 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
64 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
65 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
66 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
67 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
68 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
69 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
70 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
71 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B