Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN CCS221_An toàn và bảo mật thông tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
2 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D A
3 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
4 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
5 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A