Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN BAP421_Thực tập cơ sở (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A F
3 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A F
5 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A F
6 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A F
7 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
8 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
9 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B F
10 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B F
11 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
12 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C F
13 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C F
14 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C F
15 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
16 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
17 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F
18 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
19 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F
20 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A F