Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN BAP421_Thực tập cơ sở (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
2 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
3 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
4 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
5 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
6 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A D
7 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
8 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A D