Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN BAP421_Thực tập cơ sở (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A C
2 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
3 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
4 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
5 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
6 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A C
7 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
8 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
9 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
10 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
11 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B C
12 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
13 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
14 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
15 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
16 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
17 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
18 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
19 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
20 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
21 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
22 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
23 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
24 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
25 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
26 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
27 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
28 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
29 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
30 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
31 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
32 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
33 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
34 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
35 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
36 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E C
37 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
38 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
39 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
40 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
41 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
42 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
43 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
44 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
45 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
46 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
47 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
48 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
49 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C